Warunki gwarancji na węże gazowe

Warunki Gwarancji:

1. W razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z winy producenta, dystrybutor zobowiązuje się, po
oględzinach i zakwalifikowaniu towaru jako wadliwy, do wymiany wadliwego produktu.

2. Reklamacji nie podlegają wady powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji, wadliwego montażu lub uszkodzeń
mechanicznych.

3. Jakiekolwiek naprawy lub zmiany w konstrukcji przewodu są zabronione i nie są objęte gwarancją.

4. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.

by NTIinnovations.pl